Základy účetnictví / Basics of accounting

Cíl kurzu

Kurz má za cíl seznámit účastníky kurzu jak s teoretickou částí účetnictví, tak s praktickou částí. V teoretické části se kurz zabývá zákonnými normami, které účetnictví upravují a zároveň také s obecnými schématy účtování. Praktická část naučí účastníky kurzu účtování konkrétních praktických účetních případů.

Course objective

This course aims to familiarize the participants with the theoretical part of accounting as well as the practical one. In the theoretical part, the course deals with legal norms that rule accounting and also with the general schemes of accounting. The practical part of the course will teach the participants how to account concrete practical examples and cases. (total of 18 hrs).

Téma Časový předpoklad
Směrná účtová osnova, účtový rozvrh, účetní zásady 2:00
Účetní dokumentace, význam a členění účetních dokladů
Náležitosti a oběh účetních dokladů
Účetní knihy, zápisy, opravy
Rozvaha, aktiva, pasiva 1:00
Změny položek rozvahy 1:00
Rozvahové účty, strana MD a D 1:00
Nákladové, výnosové účty, podvojný účetní zápis 1:00
Účtování  
finanční majetek 1:00
DPH 1:00
mzdy 1:00
zásoby (způsob A) 1:00
zásoby (způsob B) 1:00
dlouhodobý hmotný majetek 2:00
faktury 1:00
zálohy 1:00
časové rozlišení 1:00
výsledovka 1:00
Účetní uzávěrka, komplexní opakování 1:00
Celkem 18:00

Osnovu i časový rámec lze uzpůsobit potřebám objednatele kurzu.

Kontakt

Mgr. Michal Bolfík
Ředitel sekce vzdělávání

M: (+420) 603 245 163
 michal.bolfik@1sdzp.cz

Riegrova 909/5
405 02 Děčín

[Zobrazit na mapě]