(+420) 415 930 480     info@1sdzp.cz  

Naplňování principů sociálního podniku v praxi

Projekt KISS

Společensky prospěšný cíl
1. SDZP družstvo má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob se zdravotním znevýhodněním na trhu práce, který je taktéž formulován v zakládajících dokumentech – stanovy společnosti – dostupných ve Veřejném rejstříku a sbírce listin.

Sociální princip
Při realizaci projektu je sociální princip naplňován zejméná v podobě vytvoření pracovních míst, které jsou určeny pro pracovníky z cílové skupiny, konkrétně se jedná o pracovníky se zdravotním znevýhodněním, neboť s tímto segmentem cílové skupiny má družstvo dlouhodobou zkušenost.

V rámci rozšíření služeb družstva v novém podnikatelském směru – Krizový informačního svolávací systému – jsou vytvořena a obsazena následující pracovní místa z cílové skupiny:

  • Operátor systému 1
  • Operátor systému 2
  • Zprostředkovatel obchodu 1
  • Zprostředkovatel obchodu 2
  • Organizační pracovník

Na tyto pozice bylo vyhlášeno výběrové řízení, nabídka byla také dostupná na Úřadu práce. S úřadem práce proběla konzultace, v rámci které byly pracovní pozice detailněji popsány a byla navázána spolupráce s cílem identifikovat vhodné uchazeče o tyto pracovní pozice. Pracovníci jsou průběžně podrobení potřebným školením, které poskytuje například základní vzdělání v oblasti ICT technologií, praktické zkušenosti a příležitosti k prozkoumání možností kariérního růstu a rozvoj sociálních dovedností, které pomohou zaměstnancům připravit se na pozice v oblasti ICT a síťových technologií. Zaměstnancům je poskytována soustavná odborná sociální a psychologická podpora tvorbou osobních týdenních a měsíčních pracovních plánů, kde se aktivně podílejí na realizaci aktivit sekce ICT služeb, formou mapováním a monitorování práce ve středisku.

Zaměstnanci jsou soustavně informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů.

Ekonomický princip
Více než 50% případného zisku bude reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění dlouhodobého vzdělávání perspektivních zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli uvedenému ve stanovách družstva. Hospodaření družstva směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti podnikání (a to interní tak i externí). Dokládáme dle zakládající listiny, účetní uzávěrkou. Případný zisk družstva z účasti na trhu je používán přednostně pro samotný rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění obecně prospěšných cílů.

Svoji činností družstvo produkuje služby, ne jednorázové aktivity. Tržby z prodeje výrobků a služeb za posledních 12 měsícu projektu budou tvořit alespoň 30% z celkových výnosů podniku v posledním roce projektu.

Zaváděním nových služeb (krizový informační systém) a služeb nových kvalit, otevírání nového trhu pro družstvo naplňujeme princip inovace.

Environmentální princip
Environmentální princip je naplňován pomocí následujících konkrétních aktivit:

  • Systematické třídění odpadu v naši přistavených kontejnerech.
  • Využívání ekologicky šetrných výrobků, používáním energeticky šetrných spotřebičů AAA+, svítidla LED.
  • Využívání elektronické dokumentace aplikací Google Apps.

Místní prospěch a přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
1.SDZP – družstvo vstupuje do místních iniciativ (komunitní plán) a partnerství (svaz družstev) a přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblasti. Doloženo při žádosti o projekt zápisem z jednání komisí, účast na poradách, smlouvy, tiskové zprávy. Podporujeme smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni. Zároveň však dodržujeme etické principy rovných příležitostí.

Nabídka produktů v rámci Centra sdílených služeb zaměřených na informační a krizové služby Ústeckého kraje, bude přednostně cílena na potenciální klienty z Ústeckého, případně Libereckého kraje. Ke spolupráci bude oslovena Krajská hospodářská komora v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora v Liberci.

Při obsazování pracovních míst pracovníky z cílové skupiny se jedná výhradně o zaměstnance s trvalým pobytem v Ústeckém kraji.

V rámci dodavatelských vztahů jsou využíváni místní dodavatele. Pravidelně odebíráme chemické prostředky děčínské chemičky CHEMOTEX, při dodávkách PC techniky a příslušenství se rovněž obracíme na děčínské dodavatele. Využíváme pouze místní tiskárny pro tisk a výrobu propagačních materiálů, úzce spolupracujeme s univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Evropskou akademii v Děčíně.

Místní prospěch je zajištěn úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými komorami v regionu, případně soluprácí s ostatními podniky v kraji.  Aktivně se zůčastníme všech konferencí a zasedání o sociálním podnikání v kraji i v celé republice. Jsme členy TESSEA, hospodářské komory Ústeckého kraje, AZZP, SČMVD.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty